บริการแบบรายเที่ยว

บริการจัดส่งสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางสำหรับผู้ประกอบการ E Commerce , ผู้ขายสินค้าออนไลน์ และผู้ประกอบการทั่วไป

เงื่อนไขการให้บริการ 

ให้บริการจัดส่งสินค้าพร้อมรับชำระค่าสินค้าปลายทางด้วยรถจักรยานยนต์เท่านั้น

พื้นที่บริการครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ)

ต้องแจ้งข้อมูลต้นทางที่ให้ไปรับ และสถานที่จัดส่งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้า 1วันทำการ เพื่อให้บริษัทสามารถจัดส่งพนักงานใปให้บริการในเส้นทางที่ท่านต้องการได้  ยกเว้นกรณีลูกค้าใช้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้าที่นำสินค้ามาสต็อกไว้รอจัดส่งที่บริษัทฯ สามารถแจ้งจุดที่ต้องการให้จัดส่งภายใน 09.00 น. ของวันนั้น ๆ โดยทางอีเมล์ หรือ โทรศัพท์

บริษัทฯ ให้บริการส่งสินค้าพร้อมรับชำระเงินปลายทาง  โดยมูลค่าของสินค้าต่อชิ้นที่ให้รับชำระไม่เกิน 3,000 บาทต่อชิ้น

ขนาดของสินค้าที่ให้จัดส่ง จะต้องสะดวกและเหมาะสม ง่ายต่อการจัดส่งโดยแมสเซ็นเจอร์ (รถจักรยานยนต์)  และสินค้าต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมจัดส่งได้ทันที

บริษัทฯ จะโอนเงินค่าสินค้าที่ได้รับจากลูกค้าเข้าบัญชีของผู้ว่าจ้างภายในวันทำการถัดไป 

อัตราค่าบริการ


  • บริการจัดส่งสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางสำหรับผู้ประกอบการ E Commerce , ผู้ขายสินค้าออนไลน์ และผู้ประกอบการทั่วไปเงื่อนไขการให้บริการให้บริการจัดส่งสินค้าพร้อมรับชำระค่าสินค้าปลายทาง...
Visitors: 39,332