ระบบรายงานผลการทำงานและรายงานประจำวัน

กรณีงานมีปัญหา พนักงานรับส่งเอกสารของเราจะแจ้งปัญหาให้ท่านทราบ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที และกรณีให้เราจัดการเรื่องการจัดส่งเป็นรายเดือน ท่านจะได้รับรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน คุณจึงสามารถทราบผลการทำงานได้อย่างทันที (บริการนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ว่าจ้าง)

Visitors: 81,459